പാവറട്ടി തിരുനാൾ മെയ് 6,7,8 തീയതികളിൽ

പാവറട്ടി വി.യൗസേപ്പിതാവിന്റെ തീർഥ കേന്ദ്രത്തിലെ തിരുനാൾ മെയ് 6,7,8 (വെള്ളി, ശനി , ഞായർ) തീയതികളിൽ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. എട്ടാമിടം മെയ് 15 (ശനി) .