പള്ളിനട ടൈൽസ്  വിരിക്കുന്നതിനു  സ്പോൺസർമാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു

പാവറട്ടി തീർത്ഥകേന്ദ്രം  പള്ളിനട ടൈൽസ്  വിരിക്കുന്നതിനു  സ്പോൺസർമാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു .

സംഭാവനകള്‍ അയക്കേണ്ട ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Account No: 0706053000000001
St. Joseph’s Parish Shrine
IFSC SIBL0000706
The South Indian Bank Ltd.,  Paluvai Branch

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *