ഓണാഘോഷം 2017

പാവറട്ടി തീർഥ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾ. സി. എൽസി. കെ.സി. വൈ എം സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.