നിത്യാരാധനകേന്ദ്രം വെഞ്ചിരിപ്പ് നടത്തി


ആരാധന സമയം
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7.30ന്‍റെ വി. കുര്‍ബ്ബാനയ്ക്കുശേഷം ആരാധനയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചുവെയ്ക്കും. വൈകീട്ട് 7 മണിയുടെ കുര്‍ബ്ബാനയോടെ ആരാധന സമാപിക്കും.


TAG