നോന്പുകാല ബുധനാഴ്ചയാചരണം 2015

നോന്പിലെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നോന്പുകാല ബുധനാഴ്ചയാചരണം. രാവിലെ 5.30, 7, 8.15, 10 വൈകിട്ട് 5, 7 എന്നീ സമയങ്ങളില് ദിവ്യബലി. രാവിലെ 10 മണിയുടെ ദിവ്യബലിക്കുശേഷം കുട്ടികള്ക്ക് ചോറൂണ്, ഭക്തജനങ്ങള്ക്ക് നേര്ച്ചഭക്ഷണം. വലിയ നോന്പിലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇടവകപള്ളിയില് 5.00 ുാന് വി. കുര്ബാന, കുരിശിന്റെ വഴി, സന്ദേശം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. വലിയ നോന്പിലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും കാക്കശ്ശേരി പള്ളിയില് 6.00 ുാന് വിശുദ്ധ കുര്ബാനയും കുരിശിന്റെ വഴിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.
Author Avatar

Thrissur, Cochin, Qatar

 Call for your printing and designing Needs........ 919 486 722846, 914 842 388098