പാലയൂര് കണ്വെന്ഷന്

ഈ വര്ഷത്തെ പാലയൂര് കണ്വെന്ഷന് മാര്ച്ച് 3, 4, 5, തിയ്യതികളില് രാവിലെ 9.30 മുതല് 4.30 വരെ പാലയൂര് അതിരൂപത തീര്ത്ഥകേന്ദ്രത്തില് വെച്ച് നടത്തുന്നു. നേതൃത്വം: കാരിസ് ഭവന്, ഏറ്റുമാനൂര്.
TAG