കുന്പസാരം


വലിയ ആഴ്ചയിലെ ബുധനാഴ്ച ഇടവക പള്ളിയില് കുന്പസാരം എല്ലാ കുര്ബ്ബാനകളുടേയും സമയത്ത്. ഇടവകാംഗങ്ങള് വാര്ഷിക ധ്യാനത്തില് കുന്പസാരിക്കേണ്ടതാണ്.
TAG