പെരിങ്ങാട് പള്ളി വലിയ തിരുക്കര്മ്മങ്ങള്
13.04.2014 ഓശാന ഞായര്: രാവിലെ 6.15ന് ദിവ്യബലി
15.04.2014 ചൊവ്വ: കുന്പസാരം രാവിലെ കുര്ബ്ബാനയ്ക്കു ശേഷം
20.04.2014 ഉയിര്പ്പ് ഞായര് : രാവിലെ 2.30 ന് ഉയിര്പ്പിന്റെ തിരുക്കര്മ്മങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നു. തുടര്ന്ന് ദിവ്യബലി, സന്ദേശം.
TAG
Author Avatar

“Teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges.”