കാക്കശ്ശേരി പള്ളി ഉയിര്പ്പിന്റെ തിരുകര്മ്മങ്ങള്

കാക്കശ്ശേരി പള്ളി


13.04.2014 ഓശാന ഞായര് : രാവിലെ 8.15ന് ദിവ്യബലി
15.04.2014 ചൊവ്വ : കുന്പസാരം രാവിലെ കുര്ബ്ബാനയ്ക്കു ശേഷം
20.04.2014 ഉയിര്പ്പ് ഞായര് : രാവിലെ 2.30 ന് ഉയിര്പ്പിന്റെ തിരുകര്മ്മങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നു. തുടര്ന്ന് ദിവ്യബലി, സന്ദേശം.
TAG
Author Avatar

“Teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges.”