20.04.2014 ഉയിര്പ്പ് ഞായര് :

20.04.2014 
ഉയിര്പ്പ് ഞായര് :


രാവിലെ 2.30 ന് ഉയിര്പ്പിന്റെ തിരുക്കര്മ്മങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നു. തുടര്ന്ന് ദിവ്യബലി, സന്ദേശം. രാവിലെ 5.30, 6.30, 7.30 ദിവ്യബലികള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.TAG
Author Avatar

“Teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges.”