19.04.2014 ദുഃഖശനി : 719.04.2014 
ദുഃഖശനി : 7 
മാ തിരുക്കര്മ്മങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നു.TAG