17.04.2014 പെസഹാവ്യാഴം :

17.04.2014 പെസഹാവ്യാഴം : 

രാവിലെ 7 ന് ദിവ്യബലി, കാല്കഴുകല് ശുശ്രൂഷ, ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം, തുടര്ന്ന് ആരാധന. (കുടുംബക്കൂട്ടായ്മകള്, സംഘടനകള്) 7.00 ുാ 8.00 ുാ പൊതു ആരാധന


TAG
Author Avatar

“Teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges.”