മതബോധനം പൂക്കള മത്സരം

മതബോധന വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പൂക്കളമത്സരം 26.08.2012 ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് 8.45 മുതല് 9.45 വരെ പള്ളിസ്കൂള് മുറ്റത്ത് നടത്തുകയുണ്ടായി. വിജയികള്ക്ക് സമ്മാനങ്ങള് നല്കുകയുണ്ടായി. വിജയിച്ച എല്ലാവര്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്. സമ്മാനാര്ഹരായ ക്ലാസ്സുകള്
ടറേ: ക ഇ ടറേ: ഢ ആ ടറേ: കത ഉ
കക ഉ ഢ ക ആ ത ഇ
കകക അ ഢക ക ആ ത ക ആ
കഢ ആ ഢകക ക അ തകക ആ
അഇഇ

TAG