പാലയൂര്‍ ഫൊറോന സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിജോ ജോയി


സി. എല്‍. സി. സംഘടനയുടെ പാലയൂര്‍ ഫൊറോന സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിജോ ജോയിക്ക് സംഘടനയുടെ പേരിലും ഇടവകയുടെ പേരിലും അഭിന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും.
TAG