കരുണാസാഗരമേ


ഇസബെല്ല ജോയ്, സെന്‍റ് മാത്യു യൂണിറ്റ്

അമ്മേ അമലേ കരുണാ സാഗരമേ
ാപികള്‍ക്കു നീ നിന്‍ പുത്രനെ
ലിയായ് കൊടുത്ത കഥയോര്‍ത്ത്
ന്നും നന്മയില്‍ വളരാന്‍ വരമേകുക
ീവിതത്തിന്‍ പാത നീ കാട്ടുക
ിത്യം നല്‍വെളിച്ചം നീ എനിക്ക് നല്‍കുക
രുന്നണ ജീവിതമായി അമ്മേ നിന്‍
ാത ഞാന്‍ പിന്‍തുടരുന്നു
ിന്‍ മടിയില്‍ എന്നെ നീ കിടത്തണേ
്വര്‍ലോകവാസം നീ ഏകണേ
TAG