നിത്യവിശ്രമം


19-10-11          ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ദേവസിക്കുട്ടി ജെയ്ക്കബ്
25-10-11          എടക്കളത്തൂര്‍ ദേവസിക്കുട്ടി ഭാര്യ ത്രേസ്യ
28-10-11          കണ്ണനായ്ക്കല്‍ ഔസേപ്പുണ്ണി ഭാര്യ അച്ചായി
07-11-11          കുണ്ടുകുളം ജെയ്ക്കബ് ഭാര്യ ത്രേസ്യ
15-11-11       വടുക്കൂട്ട് വറുതുണ്ണി തോമാസ്
17-11-11       നീലങ്കാവില്‍ ജോസ് ഭാര്യ സൂസന്നം
TAG