എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവം


സി. കെ. ജെയ്ക്കബ്, ഇന്ഫന്റ് ജീസസ്സ് യൂണിറ്റ്
  
ന്നെ കരുതുന്ന ദൈവമുണ്ട്
നിക്കായ് കരുതുന്ന ദൈവമുണ്ട്
ാന്മറന്നാല്പോലും സദാ
ന്നെ ഓര്ക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്
ചന വെളിച്ചത്താല്വിജ്ഞാനമേകണേ
ന്ധകാര അടിമത്തം അകറ്റിടുവാന്
ിശുദ്ധിയെ അജയ്യമാം പരിചയാക്കീടുവാന്
ദൈവാത്മാവേ എന്നില്വസിച്ചീടണേ
കലതും സൃഷ്ടിച്ച സര്വ്വേശ്വരാ
കലതു സവിനയം സമര്പ്പിക്കുന്നു
ിന്മയെ നന്മയാല്ജയിച്ചിടുവാന്
ന്മസ്വരൂപായെന്നില്നല്വരമേകുക


TAG