ഡിസംബര്‍

  
 
കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്സമ്മാനാര്ഹമായ അടിക്കുറിപ്പ് :
ഏയ് മനുഷ്യാ ഉറക്കം തൂങ്ങി നില്ക്കാതെ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും തിന്നാല്കൊണ്ടുവാ...

ഐവിന്സി. പി.
സെന്റ് ആന്റണി യൂണിറ്റ്

TAG