ഡിസംബര്‍

22-07-11     അക്കരപറന്പില്ജോഫി  + ജെന്സി    ഏന്ഡ്രിയ
07-09-11     അറയ്ക്കല്ഷാജന്‍  +  സോഫിയ         സന മേരി
19-07-11     കണ്ണനായ്ക്കല്സാബു  +  സോണിയ   ആല്ബര്ട്ട്
13-05-11     ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് ജോസ്  + ജ്യോതി      ജെസ്ലോ
17-08-11     പൂവ്വത്തിങ്കല്സിബി + ഹേന              എമ്മാനുവേല്
04-08-11     അറയ്ക്കല്മോബ്  + ലിജി                 ജോയേല്
05-09-11     വടുക്കൂട്ട് ജോബി  + ജെന്സ്                എബ്രിന്
06-09-11     പൂത്തൂര്ടിനോ  + സീത്തു                എല്
13-08-11     തരകന്ജോസഫ്  + സോണി              മരിയ അയറിന്
05-09-11     വെള്ളറ ഷാജി  + സിജി                    ആന്ലിയTAG