നവമുകുളങ്ങള്‍

220711     അക്കരപറന്പില്ജോഫി  + ജെന്സി    ഏന്ഡ്രിയ
070911     അറയ്ക്കല്ഷാജന്‍  +  സോഫിയ     സന മേരി
190711     കണ്ണനായ്ക്കല്സാബു  +  സോണിയ    ആല്ബര്ട്ട്
130511     ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് ജോസ്  + ജ്യോതി    ജെസ്ലോ
170811     പൂവ്വത്തിങ്കല്സിബി + ഹേന    എമ്മാനുവേല്
040811     അറയ്ക്കല്മോബ്  + ലിജി    ജോയേല്
050911     വടുക്കൂട്ട് ജോബി  + ജെന്സ്    എബ്രിന്
060911     പൂത്തൂര്ടിനോ  + സീത്തു    എല്
130811     തരകന്ജോസഫ്  + സോണി    മരിയ അയറിന്
050911     വെള്ളറ ഷാജി  + സിജി    ആന്ലിയ

നവമുകുലങ്ങള്‍
TAG