പാലയൂര്‍ മഹാതീര്‍ത്ഥാടനം 2009

പാലയൂര്‍ മഹാതീര്‍ത്ഥാടനം 2009 ന്റെ ഭാഗമായി
അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് മാര്‍ ആന്ഡ്റൂസ് താഴത്ത് വിശ്വാസ പതാക
കതീദ്രല്‍ വികരിക്ക് കൈ മാറുന്നു


Add Video
TAG